Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung Tâm Điều Hành Mạng

9 vị trí
DEVELOPER (PYTHON/NODE JS/JAVASCRIPT/REACT)

Thời gian: 22-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 6

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Thời gian: 22-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 10

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH DATA CENTER

Thời gian: 22-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 10

KỸ SƯ MẠNG IP

Thời gian: 22-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 11

Cộng tác viên vận hành Data Center

Thời gian: 22-01-2019 đến 22-02-2019 Lượt xem: 9

Cộng tác viên hành chính có hưởng lương

Thời gian: 27-12-2018 đến 27-01-2019 Lượt xem: 259

System Engineer - Tại Cambodia

Thời gian: 28-11-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 343

Network Engineer - Tại Cambodia

Thời gian: 28-11-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 368

IP Network

Thời gian: 15-11-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 344