LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
BAN NHÂN SỰ

Hà Nội
024 7300 2222
444/1441/4042/4429/14033
vieclam@fpt.com.vn
TP. HỒ CHÍ MINH
028 7300 2222
8350/8496/8270/1872
vieclam@fpt.com.vn